Disclaimer voor https://www.teddyberenmariececile.be

Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://www.teddyberenmariececile.be, zoals deze beschikbaar is gesteld door Teddyberen Marie-Cécile.
In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.
U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Teddyberen Marie-Cécile is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.
Het intellectueel eigendom berust bij Teddyberen Marie-Cécile.

Geen garantie op juistheid.

Indien van toepassing:
De informatie op deze site wordt door Teddyberen Marie-Cécile met de nodige zorgvuldigheid nagekeken. Het is echter steeds mogelijk dat de gegevens niet volledig accuraat zijn.
Teddyberen Marie-Cécile geeft daarom geen garanties van om het even welke aard, of het nu gaat om geschreven of geïmpliceerde garanties, over de inhoud, de accuraatheid, de betrouwbaarheid of de volledigheid van (de informatie vermeld op) deze website.
De website bevat links naar andere sites. Hoewel deze links met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden uitgekozen, draagt Teddyberen Marie-Cécile geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, de privacypolitiek of enig ander aspect van de informatie vanuit deze andere bronnen en websites.
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Teddyberen Marie-Cécile te mogen claimen of te veronderstellen.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling.
Teddyberen Marie-Cécile aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.


Wijzigingen.

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://www.teddyberenmariececile.be op deze pagina.
Deze disclaimer is gegenereerd op disclaimerwebsitevoorbeeld.nl

 

Disclaimer e-mailverkeer.

Deze e-mail en alle eventuele bijlages zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor (gebruik door) de geadresseerde van de mailing. Indien u niet de bestemmeling of verantwoordelijke voor deze mail bent, is het u verboden om dit bericht of een deel ervan te lezen, af te drukken, te bewaren, te kopiëren of te verspreiden.
Als u deze e-mail ten onrechte hebt ontvangen, vragen wij u om ons via mail, telefonisch of persoonlijk op de hoogte te brengen en de betreffende mail en bijlages meteen te verwijderen.
Een veilige of foutloze e-mailverzending is jammer genoeg niet te garanderen: informatie kan onderschept, beschadigd, verloren of vernietigd worden, te laat of onvolledig aankomen of virussen bevatten. De afzender aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen in de inhoud van de betreffende mail en is niet aansprakelijk voor verlies of schade geleden door de gebruiker, die ontstaat als gevolg van het mailverkeer.

 

Nieuwe privacywetgeving AVG

Vanaf 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Dan gelden binnen de EU dezelfde privacyregels. Met als doel de rechten van Europese burgers te beschermen.

 

Privacy statement

De nieuwe AVG-wet vraagt dat en we willen u graag laten zien dat we zorgvuldig met uw gegevens omspringen.
Voor het gebruik van bepaalde diensten wordt u gevraagd gegevens in te vullen.
Met dit Privacy statement wil Teddyberen Marie-Cécile duidelijkheid verschaffen over wat zij met deze gegevens doet.

 

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

De gegevens die u aan ons verstrekt worden door Teddyberen Marie-Cécil voor de uitvoering van de door u geselecteerde producten of diensten gebruikt zoals bijvoorbeeld het toesturen van bevestigingen van het reserveren of aankopen van producten.

 

Corrigeren of verwijderen gegevens of andere vragen.

U kunt uw gegevens te allen tijde opvragen en verzoeken om deze gegevens kosteloos te laten corrigeren of te verwijderen.
U kunt hier ook terecht voor andere vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens.

 

Nieuwe ontwikkelingen.

Teddyberen Marie-Cécile behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement als gevolg van nieuwe ontwikkelingen. Wij adviseren u daarom om deze verklaring regelmatig op eventuele wijzigingen te controleren.

 

Cookies.

Teddyberen Marie-Cécile maakt geen gebruik van cookies